Гусєва Юлія Юріївна, доцент кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Основні дисципліни: Інвестиційний аналіз проектів, Управління проектами, Управління IT-проектами, Управління розкладом і вартістью проектів

Наукові інтереси: моделювання бізнес-процесів, управління ризиками проектів, управління зацікавленими сторонами проектів, управління освітніми проектами

 

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць:

Наукові статті:

1. Гусева Ю.Ю. Экономические риски в авиационном производстве / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко, А.И. Попуга // Авіаційно-космічна техніка і технологія: Зб. наук. праць. – 2000. – №15. – С. 110-114.
2. Гусева Ю.Ю. Управление длительностью доводки авиационных агрегатов // Вестник двигателестроения. – Запорожье, 2002. – №1. – С. 107-109.
3. Гусева Ю.Ю. Управление ценообразованием при производстве авиационных двигателей / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ ХПІ, 2002. - № 4. – С. 101- 103.
4. Гусева Ю.Ю. Управление экономическими рисками в проектных решениях при создании новой техники // Авіаційно-космічна техніка і технологія: Зб. наук. праць. – 2002. – Вип.29. – С. 67-69.
5. Гусева Ю.Ю. Управление экономическими потерями при принятии технических решений в авиационном производстве / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко // Системи обробки інформації: Зб. наук. праць. – Харків: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2002. – Вип. 5 (21). – С. 129-133.
6. Гусева Ю.Ю. Модель управления длительностью технической подготовки производства авиационной техники // Авиационно-космическая техника и технология: Сб. науч. тр. – Харьков, 2002. – Вып. 34. – С. 237-239.
7. Гусева Ю.Ю. Моделирование процессов разработки новой техники с учетом графов с возвратами // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков, 2003. – Вып. 40. – С. 153-155.
8. Гусєва Ю.Ю. Оцінка впливу конструкторсько-технологічних факторів ризику на тривалість ТПВ авіаційних двигунів на основі нечітких множин // Вестник двигателестроения. – Запорожье, 2003. – №1. – С. 58-61.
9. Гусева Ю.Ю. Системное управление процессом создания новой техники с учетом рисков некомпетентности / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2003. – №37. – С. 168-171.

10. Гусєва Ю.Ю. Управління тривалістю проекту з розробки складної техніки з урахуванням сукупних ризиків // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2007. – № 10 (46). – С. 216-218.
11. Гусева Ю.Ю. Методика оценки инвестиционной привлекательности машиностроительных предприятий Украины / Ю.Ю. Гусева, Е.В.Гребеникова // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. Вып.39. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2008. – с.186 – 192.
12. Гусева Ю.Ю. Многомерный анализ конструкторско-технологических факторов риска технической подготовки производства наукоемкой техники // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков, 2008. – Вып. 8(55). – С. 193-195.
13. Гусєва Ю.Ю. Розроблення моделі діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств з використанням дискримінантного аналізу / Ю.Ю. Гусєва, О.В.Гребенікова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Зб. наук. праць.– Харків: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2008. – №3. – с.15 – 24.
14. Гусєва Ю.Ю. Методичні рекомендації щодо діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств України з використанням кластерного аналізу / Ю.Ю. Гусєва, О.В.Гребенікова // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. Вып.41. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2009. – с.189 – 195.
15. Гусєва Ю.Ю. Оцінка ризику зобов’язань до запитання комерційних банків / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Осмятченко // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”: Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2009. - №5. – С. 122-126.
16. Гусєва Ю.Ю. Рейтингова оцінка інвестиційної якості акцій промислових підприємств України / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко //Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – 2010. – №. 3. – С. 54-64.
17. Гусєва Ю.Ю. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко // Фінанси України – К.:, 2011. – № 3. – С. 92 – 99.
18. Гусєва Ю.Ю. Передумови розвитку інвестиційного потенціалу місцевого бюджету / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, О.В.Гребенікова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ, 2012. - №1 –С. 5-17
19. Гусєва Ю.Ю. Діагностика рівня капіталізації банківської установи / Ю.Ю. Гусєва, С.В. Байталюк // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ, 2012. - №2 – С. 75-83
20. Гусєва Ю.Ю. Оцінювання майнових прав на об’єкти інфраструктури морських портів України / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, М.С. Отмахова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Зб. наук. праць.– Харків: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2012. – №4. – С. 52 – 60.
21. Гусєва Ю.Ю. Управління вартістю програм галузевого розвитку / Ю.Ю. Гусєва, В.К. Доля, Н.О. Манакова // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 8 (115). – С. 249-252.
22. Гусєва Ю.Ю. Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, М.П. Пан // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 3 (36). – С. 203-206.
23. Гусева Ю.Ю. Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий / Ю.Ю. Гусева, А.Ю. Старостина, Д.Н. Рославцев // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2014. – Вип. 1. – С. 228-231.
24. Гусєва Ю.Ю. Ідентифікація стейкхолдерів при плануванні проекту створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Канцевич // Комунальне господарство міст. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2014. – №118. – С. 52-55.
25. Гусева Ю.Ю. Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта / Ю.Ю. Гусева, М.В. Канцевич, И.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 – С. 8-13.

26. Гусєва Ю.Ю.  Формування компетентності проектних менеджерів з урахуванням інтересів стейкхолдерів освітнього проекту / Ю.Ю. Гусєва, І.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С. 25-31

27. Гусєва Ю.Ю. Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Сидоренко, І.В. Чумаченко // Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій: монографія / за заг. ред. В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко – Х: ХНУРЭ. – 2015. С. 199-206.

28. Гусєва Ю.Ю. Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Сидоренко, І.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 2 – С. 8-12

29.  Гусєва Ю.Ю. Процесний підхід до моделювання і моніторингу вимог зацікавлених сторін. / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами: / за заг. ред. В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. – Х. : ХНУРЕ, 2016. – С. 289-296

30. V.M. Babaiev, I.M. Kadykova, I.V. Chumachenko The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2017. – №2. P. 134-140

31. Матрична модель 4R & WS для класифікації стейкхолдерів проекту // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 2 (1224). – С. 18-22

 

Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах:

1. Гусева Ю.Ю. Управление факторами, определяющими длительность доводки авиационных агрегатов // Труды Междунар. науч.-техн. конф. „Информационные компьютерные технологии в машиностроении”. – Харьков: НАУ ХАИ, 2002. – С. 201.
2. Гусева Ю.Ю. Формирование системы управления ТПП на основе библиотек структурных элементов объектов проектирования // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. „Динаміка наукових досліджень 2003” – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Том 35. Технічні науки. – С. 48-49.
3. Гусєва Ю.Ю. Удосконалення механізму розробки програм інноваційного розвитку регіонів України // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами». – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2010. – С. 79-80.
4. Гусєва Ю.Ю. Шляхи підвищення дохідної бази місцевих бюджетів / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, О.В. Гребенікова // Тези доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами». – 19-25 вересня, Алушта, 2011. – С. 83-85.
5. Гусєва Ю.Ю. Проблема оцінювання та забезпечення фінансової стійкості підприємств України / Ю.Ю. Гусєва, Г.О. Ченцова // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 трав. 2012 р. : у 3 т. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. – Т.3, С.63-65
6. Гусєва Ю.Ю. Проблеми та протиріччя бюджетної підтримки інноваційного розвитку регіонів / Ю.Ю Гусєва, О.Б. Снісаренко // Тези доповідей X міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами». – 10-16 вересня, Алушта, 2012. – С. 110-111.
7. Гусєва Ю.Ю. Прогнозування вантажообігу як основа оцінювання інвестиційної привабливості морського порту України / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, О.С. Дем’яненко // Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2013)», Алушта, 9-15 сентября 2013 г. Тезисы докладов. Харьков: ХНУРЭ, 2013. С. 42-43.
8. Гусєва Ю.Ю. Регулювання соціально-економічного розвитку регіонів через формування видаткової структури бюджетів / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, О.В. Гребенікова // Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2013)», Алушта, 9-15 сентября 2013 г. Тезисы докладов. Харьков: ХНУРЭ, 2013. С. 42-43.
9. Гусева Ю.Ю. Отраслевой анализ приоритетных направлений реализации проектов развития экономики Туркменистана / Ю.Ю. Гусева, Г. Гурбаннепесов, Ю. Дурдыев, А. Юсупов // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку». Режим доступу: http://cdo.kname.edu.ua/file.php/1296/Guseva_tezi.pdf
10. Гусева Ю.Ю. Мониторинг и оценка эффективности социальных проектов в Эфиопии / Ю.Ю. Гусева, К.Х. Фекаду // Збірник наукових праць IX міжнародної науково-практичної конференції «Спецпроект: аналіз наукових досліджень». Том 1. Наукові праці з державного управління та економіки. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2014 – С. 31-34
11. Гусева Ю.Ю. Компетентностный подход к управлению качеством образовательных проектов при подготовке проектных менеджеров / Ю.Ю. Гусева, И.В. Чумаченко // Труди Международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проетками (ММП-2014)», Харьков-Николаев, 2014 – С. 47-48

12. Гусєва Ю.Ю. Формування системи менеджменту якості ВНЗ з урахуванням трансформації стейкхолдерів освітніх проектів / Ю.Ю. Гусєва, І.В. Чумаченко // Тези доповідей ХII міжнародної конференції «Управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення» - К.: КНУБА, 2015 – С. 92-94

13. Lisa El Borbar. Analysis of the target audience of the end users as stakeholder in the development and integration of the innovative TIEX system with the cluster analysis method / Lisa El Borbar, Yulia Guseva, Natalia Muschinskaya // Forum for young researches “Young researchers in the global world: vistas and challenges.”, Kharkiv: O.M. Beketov KNUUE in Kharkiv, 2015. – P. 128-131.

14. Гусева Ю.Ю. Наукомерический анализ развития теории стейкхолдеров как фактора обеспечения качества высшего образования. / Ю.Ю. Гусева, И.В. Чумаченко // Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)», Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – С. 35-39.

15. Гусева Ю.Ю. Использование метода мониторинга требований стейкхолдеров для контроля выполнения проекта / Ю.Ю. Гусева, И.В. Чумаченко // Тези доповідей ХIII міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» - К.: КНУБА, 2016 – С. 91-92.

16. Гусєва Ю.Ю. Декомпозиція та формалізація вимог стейкхолдерів у процесних моделях. / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами» (ММП-2016)», Коблево, 13-15 версеня 2016 р. Праці. – Харків: ХНУРЕ, 2016. – С. 43-45

17. Мартиненко О.С. Використання процесного та проектного підходів до декомпозиції вимог стейкхолдерів / О.С. Мартиненко, Ю.Ю. Гусєва // Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика: Матеріали 16-й Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 23 вересня 2016 р., м. Одесса.– Київ: АТМ Украины, 2016. С. 110-112

18. Гусєва Ю.Ю. Класифікація зацікавлених сторін проектів на основі теоретико-множинного підходу / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко // Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів, аспірантів та науковців. – Одесса: ОДАБА, 2016. – С. 29-31.

19. Stakeholders classification: model 4R & WS// Тези доповідей XIV міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». – К. КНУБА, 2017. – С. 11-12.

Навчально-методичні видання:

1. Гусева Ю.Ю. Тищенко И.И. Налоговая система. Учеб. пособие. / Ю.Ю. Гусева, И.И. Тищенко - Харьков: Нац. аэрокосмический ун - т “Харьк. авиац. ин-т”, 2001. – 47 с.
2. Гусєва Ю.Ю. Біржова діяльність. Навч. посібник. / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.В. Каширіна, Ю.Б. Рабиніна – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2005. – 71 с.
3. Гусєва Ю.Ю. Підготовка і захист дипломної роботи. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» / Ю.Ю. Гусєва, В.П. Божко, О.В. Гребенікова, Ю.Б. Кракос, О.М. Цепляєв – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2007. – 42 с.
4. Гусєва Ю.Ю. Управління фінансовою санацією. Навч. посібник. / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.В. Каширіна, Ю.Б.Кракос – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2007. – 75 с.
5. Гусєва Ю.Ю. Статистичні методи аналізу фінансово-економічних процесів. Навч. посібник. / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2010 – 36 с.
6. Гусєва Ю.Ю. Інвестиційний аналіз. Ч1. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.М. Калініна, О.Б. Снісаренко – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2011 – 53 с.
7. Гусєва Ю.Ю. Аналіз фінансових результатів підприємства. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.М. Калініна, Ю.Б. Кракос, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2011 – 42 с.
8. Гусєва Ю.Ю. Теоретичні та практичні аспекти фінансово-економічних досліджень. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2011 – 100 с.
9. Гусєва Ю.Ю. Інвестиційний аналіз. Ч.2. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.М. Калініна, О.Б. Снісаренко – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2012 – 53 с.
10. Гусєва Ю.Ю. Управління активами промислового підприємства: необоротні активи. Ч2. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.М. Калініна, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2013 – 42 с.
11. Гусєва Ю.Ю. Аналіз фінансового забезпечення видатків бюджетних установ. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Дем’яненко, О.Б. Снісаренко, Л.О. Черний – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2013 – 63 с.

12. Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів освітнього рівня «магістр» всіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології).

13. Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.18010013 «Управління проектами» всіх форм навчання).

14. Чумаченко, І.В. и Кадикова, І.М. и Гусєва, Ю.Ю. Методичні рекомендації до переддипломної практики (для студентів освітніх рівнів «спеціаліст» і «магістр» всіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології).

15. Чумаченко, І.В. и Кадикова, І.М. и Гусєва, Ю.Ю. (2017) Методичні рекомендації до науково-дослідницької практики (для студентів освітнього рівня «магістр» усіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології).

Звіти про НДР:

1. Розробка теоретичних основ побудови технологічно-економічних факторів взаємного впливу етапів виробниче-експлуатаційного циклу при розробці АКРТ / Ю.Ю. Гусєва, В.П. Божко і др. Звіт про НДР (заключний) / Нац. аерокосм. ун-т "Харк. авіац. ін-т". – № ДР0100U002201, Інв. № 0203U002072. – Харків, 2003.
2. Дослідження та моделювання впливу фінансових механізмів на ефективність виробництва в аерокосмічній техніці / Ю.Ю. Гусєва, В.П. Божко і др. Звіт про НДР (заключний) / Нац. аерокосм. ун-т "Харк. авіац. ін-т". – № ДР0100U002201– Харків, 2005

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

fstudents

Ми у соцмережах

Гімн Університету

nuue

На сайті 1478 гостей та користувачі відсутні