Кадикова Ірина Миколаївна, доцент кафедри

кандидат економічних наук, доцент

Основні дисципліни: Стратегічне управління проектно-орієнтованою організацією, Управління міською нерухомістю, Менеджмент, Інструментальні засоби управління проектами

Наукові інтереси: управління проектами та програмами, стратегічне управління

 

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць:

Наукові статті:

1. Воробьев Е.М. Развитие земельных отношений в экономических системах / Е.М. Воробьев, И.Н. Кадикова // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 194: В 5 т. Том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 38-45.
2. Кадыкова И.Н. Актуальные проблемы формирования рынка земли в переходной экономике / И.Н. Кадикова // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ, 2005. – №1. – С. 65-69.
3. Кадикова І.М. Відносно питання про моделі реформування земельних відносин / І.М. Кадикова // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ, 2005. – №2. – С. 9-13.
4. Кадыкова И.Н. Теоретические аспекты исследования принципа многовариантности использования земельного участка в условиях трансформационной экономики / И.Н. Кадикова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Економічна серія. – Харків: ХНУ, 2005 - №650. – С. 32-35.
5. Кадыкова И.Н. Поведение субъектов рынка земли в условиях трансформационной экономики (теоретический аспект) / И.Н. Кадикова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: ХТУ «ХПІ». – 2005. – №33. – С. 87-92.
6. Кадикова І.М. Аналіз ефективності використання інформаційних технологій в галузі управління землекористуванням / І.М. Кадикова, А.В. Зеленков // Землевпорядний вісник. – 2005. - №3. – С. 14-16.
7. Воробйов Є.М. Формування цін на земельні ділянки в умовах аграрної реформи в Україні /Є.М. Воробйов, І.М. Кадикова // Землеустрій і кадастр. – 2006. – №3. – С. 67-74.
8. Кадикова І.М. Моніторинг цін на земельні ділянки як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств АПК / І.М. Кадикова // Землеустрій і кадастр. – 2006. – №4. – С. 41-51.
9. Сорокіна І.А. Економіко-математичне моделювання розподілу надходжень до державного та місцевих бюджетів від операцій на ринку земель / І.А. Сорокіна, Кадикова І.М., Лисенко О.І., Скачков О.М. // Землеустрій та кадастр. – 2008. - №3. – С. 60-68.
10. Кадикова І.М. Економіко-теоретичні аспекти розвитку іпотеки в Україні / І.М. Кадикова, І.А. Сорокіна // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 243: В 4 т. Том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 1046-1052.
11. Кадикова І.М. Теоретичні аспекти дослідження принципу багатоваріантності прийняття управлінських рішень за умов трансформаційного стану економіки / І.М. Кадикова, Є.М.Воробйов, І.А. Сорокіна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2008. – №2 (2). – С. 13-22.
12. Кадикова І.М. Систематизація рентоутворюючих факторів земель населених пунктів / І.М. Кадикова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2008. – №4 (4). – С. 92-101
13. Сорокіна І.А. Кількісна оцінка ступеня децентралізації управління залежно від величини нестабільності витрат з позиції підвищення ефективності діяльності розподіленої системи / І.А. Сорокіна І.А., І.М. Кадикова // Вісник ДДМА. – 2009. – №3 (17). – с. 238-242
14. Кадыкова И.Н. Оценка бизнеса в системе Рroject Еxpert как элемент антикризисного менеджмента / И.Н. Кадикова, Е.А. Шевченко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2009. – №1 (5). – С. 68-80
15. Кадикова І.М. Застосування збалансованої системи показників для управління факультетом вищого навчального закладу / І.М. Кадикова, А.Л.Алфьорова, І.В. Челпанова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2010. – №3. – С. 40-53.
16. Шевченко О.O. Участь України в процесах інтеграції та глобалізації: теоретико-методологічний аспект / О.O. Шевченко, І.М. Кадикова // Галицький економічний вісник. - 2010. - №3. - С. 5-9.
17. Кадикова І.М. Інтеграція стандартів GMP у виробничий менеджмент фармакологічних підприємств України / І.М. Кадикова, В.І. Ситник // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2010. - №4(12). - С. 102-112
18. Кадикова І.М. Проекологічна політика управління на підприємствах теплоенергетичної галузі / І.М. Кадикова, Т.І. Бондарєва, Г.М. Голованьова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2011. - №2 - С. 113–124
19. Кадыкова И.Н. Использование сценарного анализа при управлении отечественными компаниями в современных условиях / И.Н. Кадикова, В.А. Триусова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2011. - №3(15) - С. 27-41.
20. Кадикова І.М. Автоматизація внутрішніх процесів в системі balanced scorecard університету / І.М. Кадикова, А.Л. Алфьорова, О.О. Павленко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2012. - №3(19) - С. 5-18.
21. Кадикова І.М. Інструментальні засоби виконання землеоціночних проектів із застосуванням методу капіталізації земельної ренти / І.М. Кадикова, К.В. Міроєвська // Вісник ДДМА. – 2013. – №2 (31). – с. 153-156.
22. Кадыкова И.Н. Управление ожиданиями заинтересованных сторон для обеспечения жизнеспособности продукта проекта информатизации / И.Н.Кадыкова, И.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2014. – №19. – С. 34-38
23. Кадыкова И.Н. Роль института доверия в управлении коммуникациями социальных проектов / И.Н.Кадыкова, И.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 (1111). –с. 51-56.

24. Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації //Авторефрерат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Спеціальність 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки. Х. 2008. - 22 с.

25. Кадыкова И.Н. Управление внутренними стейкхолдерами проектов при реализации стратегии программы / Кадыкова И.Н., Ларина С.А., Чумаченко И.В. // Управління розвитком складних систем. – 2016. –№28 – с. 68-74.

26. The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes / V.M. Babaiev, I.M.Kadykova, Yu.Yu. Husieva, I.V. Chumachenko // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2017. – №2 (158). – с. 134-140.

27. Информационная технология стратегического управления проектно-ориентированной организацией / Кадыкова И.Н., Ларина С.А., Чумаченко И.В. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 3 (1225). – с. 9-15. doi:10.20998/2413-3000.2017.1225.2

Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах:

1. Vartanyan V., Kadykova I. The global industry simulation in the strategic management courses / Міжнародна науково-практична конференція „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні” ІКТМ-2001. Тези доповідей. – Харків: Національний аерокосмічний університет „Харківський авіаційний інститут”, 2001. – С. 98.
2. Кадыкова И.Н. Особенности формирования рынка земли в Украине / Наука і молодь: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених "ПОЛІТ-2002". – К.: НАУ, 2002. – С. 227.
3. Кадыкова И.Н. Современный этап развития рыночной экономики Украины / Международная научно-практическая конференция «Современные технологии в менеджменте». Тезисы докладов. - Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2003. – С. 27.
4. Воробйов Є.М., Кадикова І.М. Реформування відносин стосовно власності на землю / ІІ Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». Тезисы докладов. - Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2004. – С. 114-116.
5. Кадыкова И.Н. Исследование принципа многовариантности использования земельного участка как объекта рыночных отношений / ІІІ Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». Тезисы докладов. - Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2005. – С. 50-51.
6. Кадыкова И.Н. Информационные технологии как инструмент земельного менеджмента / Тезисы докладов IV Междунар. научн.-практ. конф. «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т «ХАИ», 2006. – С. 55-56.
7. Кадикова І.М. Іпотека землі як перспективний напрям розвитку фінансово-кредитної системи України / Тезисы докладов V Междунар. научн.-практ. конф. «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т «ХАИ», 2007. – С. 62-63.
8. Сорокіна І.А, Лисенко О.І., Кадикова І.М. Моделирование вопросов ценообразования в условиях различных рыночных структур / Тезисы докладов VІ Междунар. научн.-практ. конф. «Актуальные проблемы управлении бизнесом, предприятиями и проектами». – Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т «ХАИ», 2008. – С.131.
9. Кадыкова И.Н., Осиевский А.Г., Романенков Ю.А. Современные автоматизированные средства определения стоимости бизнеса / Тезисы докладов VІІ Междунар. научн.-практ. конф. «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т «ХАИ», 2009. – С.95-97. (7-11 вересня 2009
10. Кадыкова И.Н., Алфёрова А.Л. Стратегический менеджмент в системе управления машиностроительным предприятием в условиях кризиса / Тези доповідей Мол. науково-техн. конференція „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні” ІКТМ-2009. – Харків: Національний аерокосмічний університет „Харківський авіаційний інститут”, 2009. – Т. 4. - С. 21. (15-18 грудня 2009, Харків)
11. Кадыкова И.Н., Мироевская Е.В. Управление персоналом как способ повышения эффективности предприятия / Тези доповідей Міжн. науково-техн. конференція „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні” ІКТМ-2010. – Харків: Національний аерокосмічний університет „Харківський авіаційний інститут”, 2010. – Т. 3. - С. 13. (22-25 листопада 2010, Харків)
12. Кадыкова И.Н., Алфьорова А.Л. Современные технологии обучения принципам стратегического управления: бизнес-кейсы и компьютерное моделирование / Тези доповідей Міжн. науково-техн. конференція „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні” ІКТМ-2010. – Харків: Національний аерокосмічний університет „Харківський авіаційний інститут”, 2010. – Т. 3. - С. 8. (22-25 листопада 2010, Харків)
13. Кадикова І.М., Алфьорова А.Л. Перспективність впровадження збалансованої системи показників у вищих учбових закладах / Тезисы докладов VІІІ Междунар. научн.-практ. конф. «Современ­ные информационные технологии в экономике и управлении предприя­тиями, программами и проектами». – Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т «ХАИ», 2010. – С.226-227 (20-24 вересня 2010)
14. Кадыкова И.Н., Алферова А.Л. Бизнес-моделирование как средство эффективного менеджмента / Тезисы докладов ІХ Междунар. научн.-практ. конф. «Современ­ные информационные технологии в экономике и управлении предприя­тиями, программами и проектами». – Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т «ХАИ», 2011. – С. 99-100 (12-16 вересня 2011, Алушта)
15. Кадыкова И.Н., Мироевская Е.В.Роль современных программных продуктов в контексте становления экономики знаний / Тези доповідей IV Міжн. науково-практ. конф. „Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку”. – Сімферополь: Таврійський економічний журнал. - №6. - 2011. - С. 47-48. (22-24 грудня 2011, Сімферополь)
16. Кадыкова И.Н., Мироевская Е.В. Внедрение процессного подхода в деятельность вузов для повышения качества образования / Тези доповідей Міжн. науково-техн. конференція „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні” ІКТМ-2011. – Харків: Національний аерокосмічний університет „Харківський авіаційний інститут”, 2011. – Т. 3. - С. 20. (22-25 листопада 2011, Харків)
17. Косенко В.В., Кадикова І.М. Процесний підхід у вирішенні проблеми менеджменту персоналу в умовах становлення економіки знань / Тези доповідей Міжн. науково-практ. конференція „Сучасні проблеми економіка і менеджменті”. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2011. - С. 296. (10-12 листопада 2011, Львів)
18. Кадыкова И.Н., Мироевская Е.В. Проблемы развития ипотечного кредитования земель сельскохозяйственного назначения / Тезисы докладов ІХ Междунар. научн.-практ. конф. «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприя­тиями, программами и проектами». – Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т «ХАИ», 2012. – С. 80 (10-16 вересня 2012, Алушта)
19. Кадыкова И.Н., Мироевская Е.В. Проблемы развития ипотечного кредитования земель в АПК / Тези доповідей Міжн. науково-техн. конференція „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні” ІКТМ-2012. – Харків: Національний аерокосмічний університет „Харківський авіаційний інститут”, 2012. – Т. 3. - С. 23. (27-30 листопада 2012, Харків)
20. Кадыкова И.Н., Мулюкина К.В. Формирование здорового общества путем реинжиниринга процессов становления личности / Материалы первой Междунар. научно-практ. конфер. «Воздействие социальной среды на воспитание и формирование личности: классические и инновационные подходы к изучению проблематики». – Донецк: Научн. журнал «Аспект», 2012. - С. 20-27 (20-21 грудня 2012, Донецьк).
21. Кадыкова И.Н., Мироевская Е.В. Зарубежный опыт формирования рыночных ипотечных отношений / Тезисы докл. ХІ Междунар. научно-практ.конф. "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Харків: Національний аерокосмічний університет „Харківський авіаційний інститут”, 2013. – С. 57 (9-13 сентября 2013 г., п. Рыбачье)
22. Кадыкова И.Н., Мулюкина К.В. Особенности управления социально-ориентированными проектами / Тезисы докл. ХІ Междунар. научно-практ.конф. "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Харків: Національний аерокосмічний університет „Харківський авіаційний інститут”, 2013. – С. 89 (9-13 сентября 2013 г., п. Рыбачье)
23. Кадыкова И.Н. Проблеми та перспективи використання у практиці ВНЗ комп’ютеризованого моделювання конкурентного бізнес-середовища при підготовці фахівців з менеджменту / Тезисы докладов Междунар. научно-практ. конф. «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2013)». – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – С 71-72. (9-15 сентября 2013 г., Алушта)
24. Кадыкова И.Н., Мулюкина К.В. Проблеми развития социального бизнеса на Украине / Тезисы докладов Междунар. научно-практ. конф. «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2013)». – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – С 73-74. (9-15 сентября 2013 г., Алушта)
25. Кадикова І.М., Семенов А.В. Сучасні технології інформаційної підтримки соціальних проектів в Україні / Тезисы докладов Междунар. научно-практ. конф. «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2013)». – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – С 75-76. (9-15 сентября 2013 г., Алушта)
26. Кадикова І.М., Міроєвська К.В.Використання сучасних інформаційних технологій у землеоціночних проектах із застосуванням капіталізації земельної ренти / Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення ” – Харків: ХНУМГ. (листопад 2013) Режим доступу: http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=465
27. Чумаченко И.В., Кадыкова И.Н. Оценка перспектив использования продукта проекта внедрения ІТ-технологии управления в ВНЗ // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. - 2014. – с. 126-127. Електронне видання на CD-ROM. ISBN 978-617-607-589-9
28. Кадикова І.М., Колишкіна М.І. Проблеми та перспективи впровадження проектного підходу до викладання іноземної мови в практиці сучасної освіти // Матеріали Х Міжнарод. науково-практ. інтернет-конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку». - Х.: ХНУМГ – 2014. - С. 16-18.
29. Кадыкова И.Н., Су Цянь, Фен Хайфан. Практическое использование и теоретическое изучение стандартов управления проектами в Китае и в Украине // Матеріали Х Міжнарод. науково-практ. інтернет-конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку». - - Х.: ХНУМГ – 2014. - С. 18-20.
30. Чумаченко И.В., Кадыкова И.Н. Управление проектами и программами в Харьковском национальном университете городского хазяйства им. А.Н.Бекетова // V Міжнар. наук.-практ. конф. «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами і програмами розвитку підприємств і територій», м. Банско, Болгарія, (11-20 лютого 2014 р.).

31. Кадыкова И.Н. Роль и место моделирования процессов в управлении проектами и программами социальной направленности // Тезисы докладов Междунар. научно-практ. конф. «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)». – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – С. 80-83. (16-19 сентября 2014 г., г. Николаев)

32. Кадикова І.М. Фактори впливу на ініціацію проектів корпоративної соціальної відповідальності / Кадикова І.М., Налігацкіх І.О.// Тезисы докладов Междунар. научно-практ. конф. «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2015)». – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – С. 69-71. (14-20 сентября 2015 г., Коблево)

33. Бабаев В.Н. Стратегия развития ВУЗа на основе проектного управления /Бабаев В.Н., Кадыкова И.Н. // Тезисы докладов XIII Междунар. научно-практ. конф. “Управление проектами в развитии общества” Тема конференции: «Проекты в условиях глобальных угроз, рисков и вызовов», 13 - 14 мая 2016 г. КНУСА, с. 43-44.

34. Бабаев В.Н. Информационные технологии в проектном менеджменте на стратегическом уровне / Бабаев В.Н., Кадыкова И.Н., Ларина С.А.// Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2016)», Коблево, 13-16 сентября 2016 г. Труды – Харьков: ХНУРЭ, 2016. – С. 10-11.

35. Кадикова І.М., Ларіна С.О. Формалізація процесів – основа розробки інформаційної технологій управління проектами та програмами // VII Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика» Одеса, 9 грудня 2016 р. С. 44-46

36. Кадыкова И.Н., Ларина С.А., Чумаченко І.В. Інформаційна технологія стратегічного управління проектного офісу // XIV Международной научно-практической конференции “Управление проектами в развитии общества” Тема конференции: «Развитие компетенций проектного управления в условиях кризиса», 19-20 мая 2017 года КНУСА, с. 102-103.

Навчальні підручники, посібники:

1. Лысенко А.И., Кучмиев В.Г., Кадыкова И.Н. Выбор стратегии производства в рыночных условиях/Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. – 41 с.
2. Чумаченко И.В., Вартанян В.М., Кадыкова И.Н., Федоренко Н.М. Стратегическое управление. Тесты /Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. – 49 с.
3. Чумаченко И.В., Вартанян В.М., Кадыкова И.Н. Стратегическое управление. Графическое моделирование /Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. – 57 с.
4. Вартанян В.М., Кадыкова И.Н., Сорокина И.А. Бизнес-стратегии/Учеб. пособие к лабораторному курсу. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2005. – 75 с.
5. Сорокіна І.А., Кадикова І.М., Мостова М.П. Організація праці менеджера/Навчальний посібник з практикуму – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2009.
6. Зеленков А.В., Кадыкова И.Н. Информационные системы в менеджменте: автоматизация бухгалтерского учета [Текст]/Учеб. пособие - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. - 56 с.
7. Математичні моделі планування виробництва в аерокосмічній галузі: навч. посіб. / І.В. Чумаченко, О.І. Лисенко, І.А. Скачкова та ін.; за ред. І.В. Чумаченка – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2012. – 269 с. (гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" №1/11-3571 від 11.05.11)

Конспекти лекцій, методичні вказівки:

1. Лысенко А.И., Кадыкова И.Н. Факторное моделирование/Методические рекомендации. - Харьков «ХАИ», 2002. - 24 с.
2. Мостовая М.П., Кадыкова И.Н., Кучмиев В.Г. Управление запасами/Методические рекомендации. - Харьков «ХАИ», 2003. - 23 с.

Патенти, авторські свідотства:

1. Комп’ютерна програма «Спосіб підвищення ефективності управління розподілом навантаження викладачів»: А. с. 57118 Україна, ДСІВУ / І.М.Кадикова – реєстр. 17.11.2014.

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

fstudents

Ми у соцмережах

Гімн Університету

nuue

На сайті 1570 гостей та користувачі відсутні