Молодченко Таісія Геннадіївна, доцент кафедри

кандидат економічних наук, доцент

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць:

Монографіі:

1. Молодченко Т.Г. Використання факторно-кваліметричних моделей для формування податкової бази податку на нерухомість : Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці: Монографія: у 2 ч./ за ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова. – суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. Ч.1. С.64-76.
2. Молодченко Т.Г. Фінансова незалежність місцевих бюджетів як складова реформування податкової системи України: Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі: Моногр./під ред. П.Г. Перерви, О.І. Савченко, В.Л. Товажнянського. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 700 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (протокол №9 від 23 листопада 2012 р.), 40,6 ум.друк.арк. Глава 12 С. 642 – 657.
3. Молодченко Т.Г. Налогообложение недвижимости: проблемы и перспективы реформирования: Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах: Монография. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2013. С. 45-53.

 Наукові статті:

1. Молодченко Т.Г. Учет технического состояния недвижимости жилого фонда при экономическом обосновании его стоимости / Т.Г. Молодченко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вип. 53 – С. 345-349.
2. Молодченко Т.Г. Оценка стоимости объектов жилого фонда города с учетом физического износа / Т.Г. Молодченко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 244 – 248.
3. Молодченко Т.Г. Алгоритм построения методики расчета налогооблагаемой стоимости жилой недвижимости в многоквартирных домах / Т.Г. Молодченко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 61. – С. 254-258.
4. Молодченко Т.Г. Рекомендации по усовершенствованию методики расчета рыночной стоимости объектов строительства городского жилого фонда / Т.Г. Молодченко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 109-113.
4. Молодченко Т.Г. Ранжирование факторов местоположения и конструктивно-эксплуатационных параметров зданий при определении налогооблагаемой стоимости недвижимости / Т.Г. Молодченко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. – К.: Техніка, 200. – Вып. 59. – С. 342-346.
5. Молодченко Т.Г. Зависимость физического износа жилых зданий, как фактора влияющего на стоимость, от периодичности проведения предупредительных ремонтов / Т.Г. Молодченко // Збірник наукових праць донецького державного університету управління. Донецьк: ДонДУУ, 2004, Т. 5, Вип.. 41. С. 191-196.
6. Молодченко Т.Г. Методический подход к определению стоимости объектов жилого фонда в многоквартирных домах с использованием экономико-математических моделей / Т.Г. Молодченко // Вісник Дніпропетровського національного ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна – вип.. 6-д.; вид. 2.,2004, С. 229-232.
7. Молодченко Т.Г., Бутенко Т.Е. Влияние фактора местоположения на формирование стоимости жилой недвижимости / Т.Г. Молодченко, Т.Е. Бутенко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 70. – С. 277-280.
8. Молодченко Т.Г., Мельман В.А. Оценка результатов и сложности труда специалистов как элемент управления персоналом / Т.Г. Молодченко, В.А. Мельман // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. – К.: Техніка, 200. – Вып. 75. – С. 121-125.
9. Молодченко Т.Г. Создание управляющих компаний как элемент демонополизации рынка жилищно-коммунальных услуг/ Т.Г. Молодченко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 75. – С. 348-352.
10. Молодченко Т.Г. Управление проектом оценки технического состоянии жилых зданий / Т.Г. Молодченко // Науковий вісник будівництва. Наук-техн. зб. Випуск 35, Харків, 2007 ХДТУБА ХОТВ АБУ, С. 43 – 47.
11. Молодченко Т.Г. Проектный подход к оценке технического состояния жилых зданий / Т.Г. Молодченко // Вісник Хмельницького національного університету, №3, 2008 / Т.2, С. 139-141.
12. Молодченко Т.Г. Проектний підхід до демонополізації ринку житлово-комунальних послуг як елемента реформування системи житлово-комунального господарства / Т.Г. Молодченко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 148-152.
13. Молодченко Т.Г., Матвєєва Н.М., Ткаченко А.Ю. Системний підхід до управління експлуатацією житлової нерухомості / Т.Г. Молодченко, Матвєєва Н.М., Ткаченко А.Ю. // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 5(17) – Ч.4 – Луцьк, 2008, С.306-312
14. Молодченко Т.Г. Формирование механизма эффективного управления жилой недвижимостью / Т.Г. Молодченко // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 50, - Дн-вск, ПГАСА, 2009. С. 385-389.
15. Молодченко Т.Г. Місцеві податки як основа фінансової незалежності місцевого самоврядування / Т.Г. Молодченко // Теорія та практика державного управління: Збірник наукових праць Х.: Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр». – 2009. – Випуск 4(27). – С. 116-121
16. Молодченко Т.Г. Реформування податкової системи в Україні: передумови й альтернативи / Т.Г. Молодченко // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Х.: Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр» – 2010. – Випуск 1(37). – С.313-318.
17. Молодченко Т.Г., Ткаченко А.Ю. Формування кадастру нерухомості в Україні: передумови та перспективи / Т.Г. Молодченко // Теорія та практика державного управління: Збірник наукових праць Х.: Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр». – 2010. – Випуск 1(28). – С. 281-289.
18. Молодченко Т.Г. Оподаткування нерухомості як основа фінансової незалежності місцевих бюджетів / Т.Г. Молодченко // Збірник наукових праць черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 25: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ.технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Частина ІІІ. Том 1. С.183-187.
19. Молодченко Т.Г. Аналіз джерел формування доходної частини місцевих бюджетів в розвинених країнах / Т.Г. Молодченко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. – К.: Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 330-334.
20. Молодченко Т.Г. Формування бюджетної системи України: історичний аспект / Т.Г. Молодченко // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Х.: Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр» – 2010. – Випуск 2(38). – С.113-118.
21. Молодченко Т.Г. Організаційні аспекти оподаткування нерухомості в Україні / Т.Г. Молодченко // Теорія та практика державного управління: Збірник наукових праць Х.: Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр». – 2010. – Випуск 3(30). – С. 243 – 248.
22. Молодченко Т.Г. Налогообложение недвижимости в контексте налоговой реформы в Украине / Т.Г. Молодченко // Світ фінансів: Науковий журнал Тернопільського національного економічного університету Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – Випуск 1. – С.227 – 231
23. Молодченко Т.Г. Сталий розвиток місцевого самоврядування в контексті податкової реформи в Україні / Молодченко Т.Г. // Державне будівництво [Електронний ресурс] Електронне наукове фахове видання Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. - №4
24. Молодченко Т.Г., Ткаченко А.Ю. Ідентифікація об’єктів нерухомості як необхідна складова ефективного управління кадастровою системою / Т.Г. Молодченко // Регіональна бізнес-економіка та управління : Науковий, виробничо-практичний журнал Вінницького фінансово-економічного університету Вінниця ТОВ «Вінпрінт»,- 2012 №2(34) С.68-73.
25. Молодченко Т.Г. Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування в контексті податкової реформи в Україні/ Молодченко Т.Г. Демократичне врядування [Електронний ресурс] Електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. - №9 
26. Молодченко Т.Г. Маркетингові дослідження на ринку землі м. Харкова / Т.Г. Молодченко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. – К.: Техніка, 2012. – Вып. 106. – С. 318-322.
27. Молодченко Т.Г., Мущинська Н.Ю. Застосування принципів ДПП при формуванні методологічних основ економічної оцінки міських територій / Т.Г. Молодченко // Економічний простір: Збірник наукових праць. - №71. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С.296-303.
28. Молодченко Т.Г., Мущинська Н.Ю. Формування пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків/ Т.Г. Молодченко // Економічний простір: Збірник наукових праць. - №80. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С.219-229.
29. Молодченко Т.Г., Мущинська Н.Ю. Формування джерел фінансування проведення капітального та поточного ремонту в ОСББ / Т.Г. Молодченко // Вісник Харкіського національного технічного університету сільського господарства. – Вип.149: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ. – 2014 С. 229-240.
30. Молодченко Т.Г., Мущинська Н.Ю. Формування об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків коштів ремонтного фонду / Т.Г. Молодченко // Вісник соціально-економічних досліджень Зб. наук. пр. №2(53) / Одес. нац. екон. ун-т. – О.: Вид-во ОДЕУ 2014. С. 107- 112.
31. Молодченко Т.Г., Запорожець Г.В. Дослідження міжнародного досвіду щодо управління житловою нерухомістю / Т.Г. Молодченко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. №10, Том 2 / Волинський інститут економіки та менеджменту, 2014. - С.183-193.

Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах:

1. Молодченко Т.Г., Ткаченко А.Ю. Фінансове забезпечення місцевих бюджетів як запорука муніципального розвитку // Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) / За аг.ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.1, 2010. С. 192 – 194.
2. Молодченко Т.Г. Економіко-математичне моделювання при визначенні податкової бази для оподаткування нерухомості / Т.Г. Молодченко // VIII Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологи в экономике и управлеии предприятиями, программами и проектами». Алушта, 20-26 сентября 2010 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2010. С. 185 – 187.
3. Молодченко Т.Г. Проектний підхід до демонополізації ринку житлово-комунальних послуг як елемента реформування системи житлово-комунального господарства / Т.Г. Молодченко // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: Материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. – Х.: ХНАМГ, 2008. – С. С.139-141.
4. Молодченко Т.Г. Фінансова незалежність місцевих бюджетів як запорука сталого розвитку держави/ Т.Г. Молодченко // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: Материалы VIII международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. С.130-131.
5. Молодченко Т.Г. Формирование алгоритма оценки технического состоянии жилой недвижимости / Т.Г. Молодченко // Развитие жилищной сферы городов: Седьмая научно-практическая конференція 1-4 апреля 2009 г. – М.: МГАКХиС, 2009. С.170-174.
6. Молодченко Т.Г. Зміцнення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування як запорука сталого розвитку територіальних громад / Т.Г. Молодченко // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези ХІ Міжнар.наук.конгресу, 24 березня 2011 р. – Х.: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2011. С.83-84.
7. Молодченко Т.Г. Становление налогообложения недвижимости в контексте налоговой реформы в Украине / Т.Г. Молодченко // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: Материалы IХ международной научно-практической интернет-конференции – . – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. С.119-121.
8. Молодченко Т.Г. Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів як основа сталого розвитку місцевого самоврядування / Т.Г. Молодченко // Модернізація системи державного управління:теорія та практика [Текст]: матер.наук.-практ.конф. за междунар. Уч. (20 квітня 2012 р.: у 2 ч. Ч.1 / зв наук.ред.чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц.. А.В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. С.125-126.
9. Молодченко Т.Г. Фінансова стабільність місцевих бюджетів - запорука сталого розвитку держави / Т.Г. Молодченко // Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах: Матеріали І Міжнар.наук.-практ. конф. – Донецьк: Цифрова типографія, 2013. С.133-135
10. Молодченко Т.Г. Реконструкція міських територій як механізм підвищення їх функціональності / Т.Г. Молодченко // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» Режим доступу: http://cdo.kname.edu.ua/file.php/1116/moddata/data/1159/8750/12917/Tezisy_Molodchenko_TG.pdf
11. Молодченко Т.Г., Мущинська Н.Ю. Формування пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі». – Дніпропетровськ,26-27 грудня, 2013 р. С.35-37.
12. Молодченко Т.Г., Запорожець Г.В. Пропозиції щодо організації навчання професійних менеджерів з управління житловим фондом / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі». – Дніпропетровськ,25-26 грудня, 2014 р. С.120-122.

 Публікаціі в закордонних виданнях:

1. T. Molodchenko, V. Melman, N. Matveeva, M. Sukhonos Project Approach to Real Estate Maintenance Management // Transcom 2009, 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Section 2 - Economics and Management, Pat 2 (M – Z), Zilina June 22-24, 2009 Slovak Republic. P. 33-36.
2. T. Molodchenko, N. Matveeva, O. Slavuta, N. Vodka Reforming the Tax System of Ukraine in the Context of Municipal and State Development // Verejna Ekonomika a sprava 2011/ Sbornik abstraktu ze stejnojmenne mezinarodni konferece/ Sbornik z 9. Ostrava Czech Republic, zari 2011, P.23-24.
3. T. Molodchenko, V. Melman, N. Matveeva Project-Based Approach to Establishment of Real Estate Taxation in the Context of Tax Reform in Ukraine // Globalizacia a Jej Socialno-Ekonomicke Dosledky - 12 Žilinská Univerzita v Žiline Fakulta Prevádzky a Ekonomiky Dopravy a Spojov Katedra ekonomiky Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Vydany ako mimoriadne cislo elekronickeho casopisu podnikova ekonomika a manazment / Rajecke Teplice 10/-11/ oktober 2012 Р. 531-536 ISSN 1336-5878 [Електронний ресурс] системні вимоги: Windows95/98/ME//NT4/2000/XP. Acrobat Reader. – Заголовок з титулу екрану.
4. Молодченко Т.Г., Мельман В.О. Аналіз технічного стану житлового фонду України та пропозиції щодо його оцінки // Modern problems of regional development : Collection of scientific articles. Vol. 2. - Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014.- P. 335-339
5. Молодченко Т.Г. Кузнецова Н.А. Аналіз сучасних методів управління нерухомим майном // Modern problems of regional development : Collection of scientific articles. Vol. 2. - Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014.- P. 330-334

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

fstudents

Ми у соцмережах

Гімн Університету

nuue

На сайті 1550 гостей та користувачі відсутні