Мущинська Наталія Юріївна, доцент кафедри
кандидат економічних наук, доцент

Основні дисципліни: Державно-приватне партнерство в ЖКГ, Менеджмент і адміністрування (управління персоналом)

Наукові інтереси: державно-приватне партнерство, децентралізація влади в Україні, політика регіонального розвитку, управління проектами

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць:

Монографіі:

1. Мущинская Н.Ю. Применение механизма ГЧП для модернизации ЖКХ: монографія / Н.Ю. Мущинская; Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях: – Донцк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2013 . – 256 с. – С. 34-38.

 Наукові статті:

1. Мущинська Н.Ю. Деякі теоретичні аспекти проблеми тінізації економіки /Н.Ю. Мущинська // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.. сб. Вып. 61. - К.: Техника 2005, - С.258-262.
2. Мущинська Н.Ю. Прояви тінізації в системі прямих продажів в Україні / Н.Ю. Мущинська // Галицький економічний вісник: Науковий журнал. - Тернопіль, 2005. - №3. – С.55-61.
3. Мущинська Н.Ю. Впровадження оцінки рівня тінізації економіки на регіональному рівні / Н.Ю. Мущинська // Коммунальное хозяйство городов.: Науч. тех сб. Вып. 70. – Х.: Техніка, 2006. – С.61-66.
4. Мущинська Н.Ю. Вдосконалення оцінки рівня тінізації на основі методу сталих взаємозв’язків / Н.Ю. Мущинська // Право та безпека: Науковий журнал. – Х.: 2006р. - №1.Т.5.
5. Мущинська Н.Ю. Методичний підхід до визначення коефіцієнта тінізації в роздрібній торгівлі та ресторанному господарстві Харківської області / Н.Ю. Мущинська // Збірник наукових праць. Вип..217, Т.2. - Дніпропетровськ, 2006. - С.336-341.
6. Мущинська Н.Ю. Розробка заходів детінізації економіки регіону / Н.Ю. Мущинська// Збірник наукових статей „Управління розвитком”. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2006. - №5. – С.38-39.
7. Мущинська Н.Ю. Проект як інструмент реалізації політики регіонального розвитку / Н.Ю. Мущинська // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Х.: Вып..82 , 2008, С.92-95.
8.Мущинська Н.Ю. Проблеми реалізації політики регіонального розвитку/ Н.Ю. Мущинська // Економічні науки. Серія „Регіональна економіка” Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет. Випуск 5 (17) – Луцьк, 2009, С.331-336.
9. Мущинська Н.Ю. Програмно-цільове управління як інструмент формування стратегії розвитку регіонів / Н.Ю. Мущинська // Ученые записки КИПУ (Экономические науки). Выпуск № 25. Симферополь, 2010. С. 47-50.
10. Мущинська Н.Ю. Публічно-приватне партнерство як інструмент сталого регіонального розвитку / Н.Ю. Мущинська // Коммунальное хозяйство городов.: Науч. тех сб. Вып. 90. – Х.: Техніка, 2010 – С.162-166.
11. Мущинська Н.Ю., Бурдикіна О.І. Вдосконалення методики оцінки роботи регіональних органів, що здійснюють державний архітектурно-будівельний контроль / Н.Ю. Мущинська, О.І. Бурдикіна // Вісник національного політехнічного університету „Харківський політехнічний інститут” Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2010. -№6. – С.122-132.
12. Мущинська Н.Ю. Громадські цінності в проектах публічно-приватного партнерства / Н.Ю. Мущинська // Коммунальное хозяйство городов.: Науч. тех сб. Вып. 96. – Х.: Техніка, 2010 – С.279-283.
13. Петрова Н.Б., Мущинська Н.Ю. Роль державно-приватного партнерства в формуванні туристських кластерів / Н.Ю. Мущинська, Н.Б. Петрова // Коммунальное хозяйство городов.: Науч. тех сб. Вып.100. – Х.: Техніка, 2011 – С.373-393.
14. Мущинська Н.Ю. Дослідження сучасного стану розвитку відносин державно-приватного партнерства в Німеччині та Україні / Н.Ю. Мущинська // Зб. наук. пр. «Економічні науки». – Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 8 (30). – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – 356 с. – С. 146-257.
15. Т. Г. Молодченко, Мущинська Н.Ю. Застосування принципів ДПП при формуванні методологічних основ економічної оцінки міських територій / Т.Г. Молодченко, Н.Ю. Мущинська // Зб. наук. пр.. „ Економічний простір” . - №71. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С.296-303. Журнал, зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus
16. Молодченко Т.Г., Мущинська Н.Ю. Формування пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків / Т.Г. Молодченко, Н.Ю. Мущинська // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №80. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013 . – 290 с. – С. 219-229 с. Журнал, зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus
17. Молодченко Т.Г., Мущинська Н.Ю. Формування об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків коштів ремонтного фонду / Т.Г. Молодченко, Н.Ю. Мущинська // Вісник соціально-економічних досліджень - №2 (53) 2014. – Одеса.- Одеський національний економічний університет. – С. 107-112 с.
18. Мущинська Н.Ю. Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н.Ю. Мущинська //Ефективна економіка. – 2014. - №2. Режим доступу до журналу http://economy.nauka.com.ua
19. Мущинська Н.Ю., Таран Ю.І. Розробка механізму стратегічного планування розвитку території / Н.Ю. Мущинська, Ю.І. Таран // "Комунальне господарство міст".: Наук. тех зб. Вып.117. – Х.: Техніка, 2014 – С.59-62.
20. Мущинська Н.Ю., Масленніков О.М. Визначення механізмів та інструментів регіонального розвитку / Н.Ю. Мущинська, О.М. Масленніков // "Комунальне господарство міст".: Наук. тех зб. Вып.117. – Х.: Техніка, 2014 – С.63-67.

 21. Мущинська Н. Ю.Впровадження форсайту в управліннясоціально-економічним розвиткомрегіону/ Н. Ю. Мущинська //Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.: Науковий журнал – Сєвєродонецьк, 2015. - № 6 (223). – С96-100.

22. Мущинська Н. Ю. Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах /Н. Ю. Мущинська, А.Ю. Старостіна, М. К. Плужнікова//Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. - №104. С. 248-256

23. Чернов С. І., Мущинська Н. Ю. Об’єднання територіальних громад як механізм забезпечення ресурсної спроможності сільських громад//Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. Вип. 3 (54). C. 172–177.

Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах:

1. Мущинская Н.Ю. Анализ и оценка теневого сектора в Украине / Н.Ю. Мущинская // Материалы ХХХІ научно-тенической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. Часть 3.Х.: 2004. – С.38-39.
2. Мущинская Н.Ю. Проблемы оценки масштабов теневой экономической деятельности на региональном уровне / Н.Ю. Мущинская // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення”. -Харків: Вид-во Нац. ун-та внутр. справ, 2004. – С.126-127.
3. Мущинська Н.Ю. Пільговий інвестиційний режим – шлях до економічного розвитку чи можливість для зловживання? / Н.Ю.Мущинська //Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Збірка наукових праць. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр.справ, 2005. – С.230-231.
4. Мущинська Н.Ю. Проблема тінізації малого підприємництва в системі багаторівневого маркетингу /Н.Ю. Мущинська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми розвитку економіки і підприємництва в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів”. – Тернопіль.– 2005. – С.72-73.
5. Мущинська Н.Ю. Моделювання впливу тіньової економіки на обсяги податкових надходжень /Н.Ю. Мущинська // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів”. –м.Київ. - 2006. –С.123-125.
6. Мущинська Н.Ю. Обґрунтування необхідності врахування поправок офіційної статистики в оцінці рівня тінізації економіки /Н.Ю. Мущинська // Матеріали науково-практичної конференції „Шлях України до економічної безпеки”. Х: 2006. – С.55-56.
7. Мущинська Н.Ю., Іващенко П.О. Прогнозування рівня тінізації на короткотермінові періоди для Харківського регіону /Н.Ю. Мущинська, П.О. Іващенко // Матеріали науково-практичної конференції «Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення». Х: 2006 .- С.181-185.
8. Мущинська Н.Ю. Типологія регіонів за рівнем тінізації та прогнозування розвитку тіньових процесів друк Український науково-практичний журнал „Регіон: стратегія та пріоритети”. – Х.: 2007.- С.73-78.
9.Мущинська Н.Ю.Вплив тіньових процесів на регіональний розвиток Матеріали ХХХІV науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників Харківської національної академії міського господарства ХНАМГ –Х:2008, с.82-83.
10. Мущинська Н.Ю.Комплексний підхід до процесу детінізації економіки на регіональному рівні /Н.Ю. Мущинська // Матеріали науково-практичної конференції „Шлях України до економічної безпеки. – Х.: 2008, С.121-126.
11. Мущинська Н.Ю. Проектний підхід в реалізації програм регіонального розвитку /Н.Ю. Мущинська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток міст». Х: 2008, С.212-214.
12. Мущинська Н.Ю. Застосування проектного підходу в сфері освіти як засіб підвищення рівня економічної безпеки /Н.Ю. Мущинська // Матеріали науково-практичної конференції «Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення». Х: 2008, С.61-62.
13. Мущинська Н.Ю. Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності територій /Н.Ю. Мущинська // Збірник наукових праць ”Проблеми формування нової економіки ХХІ століття”. Том 2 – Дніпропетровськ: 2008, С.79-81.
14. Мущинская Н.Ю. Разработка проектов и программ инновационного развития регионов Украины /Н.Ю. Мущинская // Материалы Всероссийсской научно-практической конференции IX Макаркин. науч.чтения „Социально-экономические и правовые проблемы инновационного развития региона в условиях глобализации экономики”. Мордов. гуманитар. ин-т. – Саранск, 2009, с.200-201.
15. Мущинська Н.Ю. Публічно-приватне партнерство як перспективний інструмент регіонального розвитку /Н.Ю. Мущинська // Збірка наукових праць учасників другої міжнародної науково-практичної конференції „Проблема регіонального розвитку в контексті Європейсько-азіатської інтеграції”. Частина 2 - /М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Вінницький кооперативний інститут. - Вінниця: ВКІ, 2010. – С. 179-182.
16. Мущинская Н.Ю., Угодникова Е.И. Проблемы законодательного регулирования рисков в проектах публично-частного партнерства /Н.Ю. Мущинская, Е.И. Угодникова // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы инновационной экономики регионов России: теоретические и практические аспекты». ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»- г.Дербент: 2010 – С.101-102.
17. Мущинська Н.Ю. Програмування як спосіб вирішення економічних проблем /Н.Ю. Мущинська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку” – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах , Ч.1, 2010 – С. 194-196.
18. Мущинська Н.Ю., Угодникова О.І. Аналіз законодавства щодо регулювання відносин публічно-приватного партнерства в Україні /Н.Ю. Мущинська, О.І. Угоднікова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Державно-приватне партнерство: наукові засади та практика реалізації”. Кримський інститут економіки та господарського права – м. Ялта: 2010. - С.12-14.
19. Мущинська Н.Ю. Індикатори цінності в проектах машинобудівельної галузі /Н.Ю. Мущинська // Материалы VІІІ Международной научно-практической конеренции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами», Алушта 20-26 сентября 2010 г.- Х: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» - С.154-155.
20. Мущинська Н.Ю., Бурдикіна О.І. Вдосконалення методики оцінки роботи регіональних органів, що здійснюють архітектурно-будівельний контроль /Н.Ю. Мущинська, О.І. Бурдикіна // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта” – Харків, НТУ „ХПІ”.-2010. – С.388-391.
21. Мущинська Н.Ю., Бурдикіна О.І. Рейтингова оцінка як інструмент регіонального управління /Н.Ю. Мущинська, О.І. Бурдикіна // Материалы ХХХV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. -Часть 3.- Х.: 2010. - с.101-103.
22. Мущинська Н.Ю., Угоднікова О.І. Визначення ризиків при реалізації проектів публічно-приватного партнерства /Н.Ю. Мущинська, О.І. Угоднікова // Материалы ХХХV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. -Часть 3.- Х.: 2010. - с.99-101.
23. Мущинська Н.Ю. APPROACH TO DIVERSITY AND EQUALITY IN UKRAIN /Н.Ю. Мущинська // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Фінансові та соціально-політичні проекти модернізації суспільства в умовах відновлення економічного зростання ”- Ірпінь-Люблін: 2011. – с.186-188.
24. Мущинська Н.Ю. Дослідження сучасного стану розвитку державно-приватного партнерства в Німеччині /Н.Ю. Мущинська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку '2011” – Одеса: 2011. – с.58-59. 25. Мущинська Н.Ю. Рекомендації щодо створення сприятливого середовища розвитку державно-приватного партнерства в Україні /Н.Ю. Мущинська // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу” – Харків: 2011 – с.215-217.
26. Мущинська Н.Ю. Державно-приватне партнерство в сфері модернізації мережі водопостачання та водовідведення /Н.Ю. Мущинська // Материалы ХХХVІ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. -Часть 3.- Х.: 2012. - с.66-69.
27. Мущинська Н.Ю. LEGISLATIVE CONSTRAINTS FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE /Н.Ю. Мущинська //Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку». Х: 2012, С.124-125.
28. Мущинська Н.Ю. Анализ проблем развития государственно-частного партнерства в Украине в сфере ЖКХ /Н.Ю. Мущинська // Потенциал молодежи – развитию территорий: материалы всероссийской научно - практической конференции (г. Улан-Удэ, 12-15 сентября 2012 г.) / гл.ред. А.В. Дамдинов. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2012, С.69-72
29. Мущинська Н.Ю., Димченко О.М., Масленніков О.М. Особливості застосування принципів ДПП у контексті модернізації підприємств ЖКГ /Н.Ю. Мущинська, О.М. Димченко, О.М. Масленніков // Механізми реалізації стратегії інноваційно-технологічного розвитку України в умовах глобальних викликів: матер. Між нар. Наук.-практ.конф. (Київ, 1-2 лист. 2012 р.)/відпов. ред. д-р екон.наук, проф..Л.І. Федулова; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України . – К., 2012.- 624 с. – С.615-618.
30. Мущинская Н.Ю. Маркетинг проектов развития ЖКХ в рамках государственно-частного партнерства /Н.Ю. Мущинська // Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане: Сборник статей Международной научной конференции (г. Алматы, 22-23 ноября 2012г.). – Алматы, 2012. – 351 с. Ч.4; Общественные и гуманитарные науки. –С.289-292.
31. Мущинська Н.Ю. Оцінка правового регулювання ДПП в Україні /Н.Ю. Мущинська // Соціально-економічні роблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: Цифрова типографія, 2013 р. , 364 с. – Секція 1. Проблеми розвитку держави та регіону. - С.38-39
32. Молодченко Т.Г., Мущинська Н.Ю. Формування пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків /Т.Г. Молодченко, Н.Ю. Мущинська // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі”- Дніпропетровськ: 2013 р.- с.35-37.
33. Мущинська Н.Ю. Підтримка інноваційних проектів студентства в сфері ЖКГ /Н.Ю. Мущинська // Перспективи розвитку територій:теорія і практика:Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції студентів, аспірантів і молодих вчених./Харк.нац.ун-т міськ.гос-ва ім. О.М.Бекетова – Х.:ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2013. – 147 с. С.8-10.
34. Мущинська Н.Ю., Масленніков О.М. Організаційне забезпечення реформи ЖКГ в Україні /Н.Ю. Мущинська, О.М. Масленніков // Материалы ХХХVІІ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. -Часть 2.- Х.: 2014. - c.45-47.
35. Мущинська Н.Ю., Масленніков О.М. Розвиток договірних відносин в сфері державно-приватного партнерства як перспектива розвитку комунальної інфраструктури територій /Н.Ю. Мущинська, О.М. Масленніков // Collection of Materials of 3rd International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 29- May 3, 2014, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2014, ISBN 978-83-62683-50-5 (Paper); pp 232, illus., tabs., bibls. p. 76-79.

36. Мущинська Н. Ю. Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах/Н. Ю. Мущинська, А.Ю. Старостіна, М. К. Плужнікова//Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том/Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — 174 с. С.87-91.

37. Мущинська Н. Ю. Проблеми формування організаційних засад управління Радою молодих учених ВНЗ/ Н. Ю. Мущинська// Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації системи підготовки Ph.D. в ЄС. Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару, Київ, 30 січня 2016 р./ за аг. Ред.. В.О. Радкевич, Л.М. Петренко; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Київ, 2016. -84 с. – С.37-38.
38. FORESIGHT-TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF POWER DECENTRALIZATION IN UKRAINE//V Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія розвитку міст:молодь і майбутнє» ХНУМГ травень 2016

39. Mushchynska N. Foresight-technologies in the context of power decentralization in Ukraine //Conference Proceedings of 4th International Scientific Conference Modern Problems of Management, Economics, Education, Health Care and Pharmacy (November 11-14, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2016;ISBN 978-83-62683-94-9 (Paper); pp. 208, illus., tabs., bibls. p.58-60

Публікаціі в закордонних виданнях:

1. Мущинская Н.Ю., Угодникова Е.И. Проблемы законодательного регулирования рисков в проектах публично-частного партнерства /Н.Ю. Мущинская, Е.И. Угодникова // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы инновационной экономики регионов России: теоретические и практические аспекты». ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»- г.Дербент: 2010 – С.101-102.
2. Мущинська Н.Ю. Анализ проблем развития государственно-частного партнерства в Украине в сфере ЖКХ /Н.Ю. Мущинська // Потенциал молодежи – развитию территорий: материалы всероссийской научно - практической конференции (г. Улан-Удэ, 12-15 сентября 2012 г.) / гл.ред. А.В. Дамдинов. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2012, С.69-72
3. Мущинская Н.Ю. Маркетинг проектов развития ЖКХ в рамках государственно-частного партнерства /Н.Ю. Мущинська // Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане: Сборник статей Международной научной конференции (г. Алматы, 22-23 ноября 2012г.). – Алматы, 2012. – 351 с. Ч.4; Общественные и гуманитарные науки. –С.289-292.
4. Мущинська Н.Ю., Масленніков О.М. Розвиток договірних відносин в сфері державно-приватного партнерства як перспектива розвитку комунальної інфраструктури територій /Н.Ю. Мущинська, О.М. Масленніков // Collection of Materials of 3rd International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 29- May 3, 2014, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2014, ISBN 978-83-62683-50-5 (Paper); pp 232, illus., tabs., bibls. p. 76-79.

Навчально-методичні видання

Навчальні підручники, посібники:

1. Н.Б. Петрова, Н.Ю. Мущинська, Л.Г. Чеканова „Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях”: Навчальний посібник з грифом МОН України (рішення № 14/18-5-42 від 10.01.09р.) Харків: ХНАМГ, 2009. – 248 с.

 Конспекти лекцій, методичні вказівки:

1. Бабаєв В.М., Висоцька Г.В., Мущинська Н.Ю. Методичні вказівки з організації дипломного проектування (для студентів спеціальності 7.000003 - „Управління проектами”) Харків: ХНАМГ, 2007. – 44 с.
2. Мельман В.О., Мущинська Н.Ю. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец. 6.092100 – „Промислове і цивільне будівництво”, 6.092100 – „Міське будівництво та господарство” Харків: ХНАМГ, 2007. – 25 с.
3. Бабаєв В.М., Висоцька Г.В., Мущинська Н.Ю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Муніципальний менеджмент”(для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.050200 „Менеджмент організацій”) Харків: ХНАМГ, 2007. – 21 с.
4. Мущинська Н.Ю. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Муніципальний менеджмент” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій» Харків: ХНАМГ, 2009. – 24 с.
5. Мущинська Н.Ю., Сухонос М.К. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектна діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 7.000003 - „Управління проектами”) Харків: ХНАМГ, 2009. – 56 с.
6. Молодченко Т.Г., Мущинська Н.Ю. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Маркетинг” для студентів 4 курсу усіх денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504, 6.030509, спеціальності 6.050100 – „Економіка і підприємництво” Харків: ХНАМГ, 2009. – 24 с.
7. Мущинська Н.Ю. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – Економіка і підприємство 6.030509 – «Облік і аудит» та 6.030504 – «Економіка підприємства»). Харків: ХНАМГ, 2009. – 14 с.
8. Мущинська Н.Ю., Сухонос М.К. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Проектна діяльність» для студентів 5 курсу усіх форм навчання за спеціальністю 7.000003 – «Управління проектами» Харків: ХНАМГ, 2009. – 16 с.
9. Мущинська Н.Ю., Сухонос М.К Тексти лекцій з модулю «Дослідження систем управління» для студентів 5 курсу денної форми навчання і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.000003 – «Управління проектами» Харків: ХНАМГ, 2009. - 96с.
10. Мущинська Н.Ю., Даугуль В.Я.Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Нормативно-правове супроводження проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної форми навчання та 5,6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7. 18010004, 8.18010013 «Управління проектами») Харків: ХНАМГ, 2009. – 27 с.
11. Мущинська Н.Ю. Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Достовірність проектної діяльності” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 8.18010013 „Управління проектами” Харків: ХНАМГ, 2010. – 16 с.
12. Мущинська Н.Ю. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Достовірність проектної діяльності » (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 8.000003 (8.18010013) „Управління проектами” Харків: ХНАМГ, 2011. – 28 с.
13. Мущинська Н.Ю., Мельман В.О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво) Харків: ХНАМГ, 2011. – 29с.
14. Мущинська Н.Ю. Конспект лекцій з дисципліни „Муніципальний менеджмент” для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) Менеджмент спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування ” Харків: ХНАМГ, 2012. – 41с.
15. Мущинська Н.Ю., Молчанова О.П. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). / Укл.: к.е.н., доц. Н.Ю. Мущинська, О.П. Молчанова –Харків: ХНАМГ, 2012. – 18 с.
16. Мущинська Н.Ю., Молодченко Т. Г. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни«Управління проектами» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент" Харків: ХНАМГ, 2012. - 44с
17. Мущинська Н.Ю., Молодченко Т. Г. Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг ” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 - Облік і аудит) Харків: ХНАМГ, 2012. -16 с
18. Мущинська Н.Ю. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Муніципальний менеджмент» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування») Харків: ХНАМГ, 2012. – 12 с.
19. Мущинська Н.Ю. Конспект лекцій з дисципліни „Достовірність проектної діяльності” (для студентів 5 курсу денної 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 8.18010013 „Управління проектами”) Харків: ХНАМГ, 2012. – 32 с.
20. Мущинська Н.Ю. Методичні вказівки для виконання РГР та самостійної роботи «Достовірність проектної діяльності» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.18010013 «Управління проектами») Харків: ХНУМГ, 2013. – 12 с.
21. Бабаев В.Н, Высоцкая Г.В., Виноградская О.М., Гайдученко С.А., Гончарова З.В., Запорожец А.В., Мельман В.А., Молодченко Т.Г.,. Молчанова О.П, Мущинская Н.Ю., Новикова М.Н., Старостина А.Ю., Сухонос М.К., Фесенко Т.Г. Методические указания к выполнению дипломных работ магистров (для студентов всех форм обучения специальности 8.18010013 «Управление проектами») / Укл.: В.Н. Бабаев, Г.В. Высоцкая, О.М. Виноградская, С.А. Гайдученко, З.В. Гончарова, А.В. Запорожец, В.А. Мельман, Т.Г. Молодченко, О.П. Молчанова, Н.Ю. Мущинская, М.Н. Новикова, А.Ю. Старостина, М.К. Сухонос, Т.Г. Фесенко -Харків: ХНАГХ, 2013. – 36 с.
22. Мущинська Н.Ю., Молодченко Т.Г. Програма навчальної дисципліни Маркетинг (англійською мовою) для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504, 6.030509 Харків: ХНУМГ, 2013. – 8 с.

Звіти з НДР

1. Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків (№ держреєстрації 0113U005805).

2. Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері житлово-комунальних послуг, пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо уніфікації термінології, визначення видів діяльності, суб’єктів, що їх провадять, а також видів товарів та послуг, що виробляються та надаються такими суб'єктами на ринку житлово-комунальних послуг; визначення класифікації житлово-комунальних послуг; створення умов для переходу потенційно конкурентних ринків до конкурентних (№ держреєстрації 0113U006223).

3. Проведення дослідження щодо особливості здійснення комерційного обліку теплової енергії та води у сфері комунальних послуг (№ держреєстрації 0113U007466).

4. Дослідження та розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо формування та використання об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків коштів ремонтного та резервного фондів (№ держреєстрації 0113U007467).

5. Дослідження стану реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки та підготовка пропозицій про внесення відповідних змін та доповнень щодо подовження терміну дії програми, коригування обсягів та джерел фінансування, необхідних та достатніх для виконання завдань і заходів програми (№ держреєстрації 0113U007465).

6. Підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації проектів державно-приватного партнерства (№ держреєстрації 0112U007762).

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

fstudents

Ми у соцмережах

Гімн Університету

nuue

На сайті 1504 гостей та користувачі відсутні