Старостіна Альона Юріївна, доцент кафедри
кандидат технічних наук

Основні дисципліни: Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями), Проектна діяльність, Управління муніципальними і державними проектами і програмами

Наукові інтереси: програмний менеджмент, управління сталим розвитком міст

 

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць:

Наукові статті:

1. Сухонос М. К. Методологічні аспекти профілювання місії програм розвитку комунальних підприємств / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна // Восточно-европейский журнал передовых технологий – 2011. – № 3/3 (51). – С. 65-67.
2. Старостіна А. Ю. Формування потенційних напрямів розвитку комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення / А. Ю. Старостіна // Восточно-европейский журнал передовых технологий – 2011. – № 5/3 (53). – С. 29-31.
3. Сухонос М. К Використання інноваційних систем управління при формуванні програми розвитку систем енергоспоживання підприємств комунальної сфери / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2010. – №3 (73). – С. 32-35.
4. Сухонос М. К. Механизм первичного отбора сценариев реализации программы стабилизации коммунальных предприятий / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостина // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2013. – №110. – С. 223-227.
5. Старостина А. Ю. Развитие программы энергопотребления коммунальной сферы Украины посредством использования инновационной методологи управления / А. Ю. Старостина // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – 2010. – №93. – С. 427-433.
6. Старостина А. Ю. Особенности управления сообществом при реализации программы развития системы энергопотребления на коммунальном предприятии / А. Ю. Старостина // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – 2010. – №95. – С. 292-295.
7. Старостина А. Ю. Применение инновационных методов управления для обеспечения эффективной деятельности коммунального предприятия / А. Ю. Старостина // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2011. – №97. – С. 193-198.
8. Старостіна А. Ю. Підвищення ефективності управління комунальними підприємствами з водопостачання та водовідведення на основі програм розвитку / А. Ю. Старостина, М. В. Лаже // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2011. – №99. – С. 396-401.
9. Старостина А. Ю. Оценка реализации программ стабилизации коммунальных предприятий / А. Ю. Старостина, М. К. Сухонос, С. И. Чернов // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2014. – № 2 (1045). – С. 39-44.
10. Старостина А. Ю. Формирование инновационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий / А. Ю. Старостина, Ю. Ю. Гусева, Д. Н. Рославцев // Системи обробки інформації. – 2014. – №1(117). – С. 228-231.
11. Старостина А. Ю. Анализ современных подходов к управлению коммунальными предприятиями водоснабжения и водоотведения / А. Ю. Старостина // Управління розвитком складних систем. – 2012. – №11. – С. 131-133.
12. Старостина А. Ю. Механизм формирования сообщества программ стабилизации коммунальных предприятий по водоснабжению и водоотведению/ А. Ю. Старостина, М. К. Сухонос, А. Г. Райгородецкая // Управління розвитком складних систем. – 2012. – №12. – С. 98-100.

13. Сухонос М.К. Концептуальна модель життєвого циклу програми / М.К. Сухонос, А.Ю. Старостіна, А.О.Богославець // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. –№ 55 (1097). – С. 82-86
14. Мущинська Н.Ю. Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах / Н.Ю. Мущинська, А.Ю. Старостіна, М.К. Плужнікова // Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. - №104. – С. 248-257

15. Сухонос М.К. Анализ проблем управления ІТ – проектами как активными объектами. / М.К. Сухонос, И.В. Бeлецкий, А.Ю.Старостина, А.А. Богославец, Т.А. Медведева // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27. – С. 84 – 91.

16. Бабаєв В.М. Іmproving the processes of cost management in the construction and energy projects /В.М.Бабаєв, М.К.Сухонос, А.Ю. Старостина, И.В. Белецкий// Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2016. Вип.4 (82). - С.10-17.

 

Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах:

1. Старостина А. Ю. Применение методологии Р2М при управлении программой развития системы энергопотребления на предприятиях комму-нальной сферы / А. Ю. Старостина // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: VІІІ Междунар. науч.-практ. конф., материалы – Харьков, 2010. – С. 49-51.
2. Сухонос М. К. Применение современных методологий управления проектами и программами развития энергоинфраструктуры предприятий / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостина // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Управління цінністю проектів та програм розвитку організацій: VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., тези доповідей – Київ, 2010. – С. 195-196.
3. Сухонос М. К. Методологічні аспекти формулювання програм розвитку комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна // Актуальні питання теорії та практики менеджменту: II Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 16-18 березня 2011 р. матеріали – Луганськ, 2011. – С. 97-98.
4. Сухонос М. К. Ціннісний підхід до формування програм розвитку комунальних підприємств / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 травня 2011 р. тези доповідей – Львів, 2011. – С. 373-375.
5. Сухонос М. К. Формирование ментального пространства в программах развития коммунальных предприятий / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостина // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Управління програмами приватно-державного партнерства з метою стабілізації розвитку України: VІІI Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2011 р. тези доповідей – Київ, 2011. – С. 218-219.
6. Сухонос М. К. Анализ методов управления стратегией программы развития коммунального предприятия / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостина // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: ІХ Междунар. науч.-практ. конф., 12-18 сентября 2011 г. тез. докл. – Харьков, 2011. – С. 228-230.
7. Сухонос М. К. Алгоритм вибору сукупності проектів до програми стабілізації діяльності комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна // Актуальні питання теорії та практики менеджменту: IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-22 березня 2012 р. матеріали – Луганськ, 2012. – С. 62-63.
8. Сухонос М. К. Розробка архітектури програми стабілізації комунального підприємства з водопостачання та водовідведення / М. К. Сухнос, А. Ю. Старостіна // Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку: ІІІ-тя Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 квітня 2012 р., матеріали – Дніпропетровськ, 2012. – С. 169-171.
9. Старостина А. Ю. Особенности управления программами стабилизации на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства Украины в условиях финансового кризиса / А. Ю. Старостина // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Управління проектами та програмами в умовах глобальної фінансової кризи: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 травня 2012 р. тези доповідей – Київ, 2012. – С. 207-208.
10. Сухонос М. К. Застосування ціннісного підходу при формуванні програми стабілізації комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення / М. К. Сухонос, І. А. Ачкасов, А. Ю. Старостіна // Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку: ІХ Міжнар. наук.-практ інтернет-конф. матеріали – Харків, 2012. – С. 35-36.
11. Старостина А. Ю. Влияние специфики деятельности коммунальных предприятий водоснабжения и водоотведения на применение программ стабилизации / А. Ю. Старостина // Управління проектами: стан та перспективи: VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 18-21 вересня 2012 р. матеріали – Миколаїв, 2012. – С. 187-188.
12. Сухонос М. К. Специфіка оцінки програм стабілізації комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна // Сучасні інформаційні системи та технології: II Міжнар. наук.-практ. конф., 21-24 травня 2013 р. матеріали – Суми, 2013. – С. 63-64.
13. Сухонос М. К. Алгоритм оценки программ стабилизации коммунальных предприятий / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостина // Управління проектами: стан та перспективи: ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 17-20 вересня 2013 р. матеріали – Миколаїв, 2013. – С. 329-331.
14. Старостина А. Ю. Специфика формирования программ стабилизации коммунальных предприятий / А. Ю. Старостина // Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными процессами (ММП-2013): Межд. науч.-практ. конф., 9-15 сентября 2013 г. тез. докл. – Алушта, 2013. – С. 211-212.
15. Сухонос М. К. Анализ ключевых причин возникновения изменений в проектах регионального развития / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостина, Л. Ю. Мурко // Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку: Х Міжнар. наук.-практ інтернет-конф. матеріали – Харків, 2014. – С. 59-61.
16. Сухонос М. К. Специфические характеристики программ проектно-ориентированных предприятий коммунальной сферы Украины / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна // Актуальні питання теорії та практики менеджменту: V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 20 березня 2014 р. матеріали – Луганськ, 2014. – С. 201-203.

17. Старостіна А.Ю. Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах / А.Ю. Старостіна, Н.Ю. Мущинська, М.К. Плужнікова // Глобальні проблеми економіки і фінансів: міжнар. наук.-практ. конф., 28 грудня 2015 р.: тези доповідей. -   Київ. Прага. Відень., 2015. – С. 87-91

18. Старостіна А.Ю. Застосування програмного підходу для реалізації стратегії розвитку міста сучасного / А.Ю. Старостіна // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, Харків, 11-12 квітня 2016 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, 2016. – С. 17 –19.

19. Сухонос М.К. Проблемні аспекти управління командою державних програм розвитку житлово-комунального господарства / М.К.Сухонос, А.Ю. Старостіна, Т.О. Мєдвєдева //Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, Миколаїв, 13-16 вересня 2016 р. / Миколаїв, НУК, 2016. –С. 140-142.

20. Старостина А.Ю. Метод мониторинга программ проектно-ориентированных предприятий городского хозяйства на основе ценностного подхода / А.Ю. Старостина //Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП–2016): труды международной научно-практической конференции, Коблево, 13-16 сентября 2016 г. / Харьков: ХНУРЭ, 2016 – С. 168-171.

21. Старостіна А.Ю.Перспективні напрями удосконалення управління ризиками в Україні / А.Ю. Старостіна // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт): збірник тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (Харків, 28 квітня - 22 травня 2017 р.). – Харків: ХНУМГ, 2017. – С. 26–29

22. Starostina  Alona Сluster model of territorial community development program /  Alona Starostina //  Аdvanced information systems and technologies AIST-2017 :  proceedings of the V international scientific conference (Sumy, May 17–19 2017). –  Sumy: Sumy State University, 2017 – Рр.39–41

23. Сухонос М. К. Кластерний підхід як базис формування програм розвитку територіальних громад / М. К. Сухонос, А.Ю. Старостіна, Р.О. Макаров // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції. (Харків, 7-8 квітня 2017 р.). – Харків: ХНУМГ, 2017 – С. 20-22

Звіти з НДР

1. Проектний підхід до формування стратегії сталого розвитку територій // Звіт про НДР (заключний) / ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – № ДР0112U001032 – Харків, 2015. (відповідальний виконавець).

 

 

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

fstudents

Ми у соцмережах

Гімн Університету

nuue

На сайті 1473 гостей та користувачі відсутні