Давідіч Наталія Василівна, аспірант

Перелік наукових і науково-методичних праць:

Монографії:

1) Давідіч Н.В.Управління якістю в проектах міського пасажирського транспорту / І.В. Чумаченко, Н. В. Давідіч // Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій: [монографія] / за заг. ред. В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. – Х. : ХНУРЕ, 2015. – С.173–180.

Наукові статті:

1. Давидич Н. В. Оценка качества перевозочного процесса городского пассажирского транспорта / Н. В. Давидич // Национальная ассоциация ученых: ежемес. науч. журн. – Екатеринбург: НАУ, 2016. – № 3 (19). – Ч. 1. – С. 15–17.

2. Давідіч Н. В. Інформаційна технологія визначення комплексного показника якості при виконанні маршрутної поїздки в проектах міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч, Д. М Бугас, М. П. Пан, І. В. Чумаченко // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. пр. – Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 1(1173). – С. 19–23.

3. Давідіч Н. В. Математична формалізація параметрів якості перевезення пасажирів міським транспортом / Н. В. Давідіч, І. В. Чумаченко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УДУЗТ, 2016. – № 160. – С. 88–97.

3) Давідіч Н. В. Моделювання показників якості роботи міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2016.– № 1 (225). – С. 69–73.

4. Давідіч Н. В. Оцінка якості в проектах міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016.– № 1(5). – С. 63–67.

5. Давідіч Н. В. Імітаційна модель планування якості системи підтримки прийняття рішень в проектах міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – 2016.– № 1. – С. 295–302.

6. Давідіч Н. В. Моніторинг впливу параметрів системи міського пасажирського транспорту на якість обслуговування населення / Н. В. Давідіч, І. В. Чумаченко // Комунальне господарство міст : зб. наук. пр. – Серія : Технічні науки та архітектура. – 2016.– Вип. 128. – С. 89–93.

Тези доповідей на конференціях:

1. Визначення критеріїв оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч, І. В. Чумаченко // Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015) : труды Международной научно-практической конференции, Коблево, 14–20 сентября 2015 г. – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – С. 42–44.

2. Інформаційне забезпечення оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч, І. В. Чумаченко // Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 23–28 листопада 2015 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 15–17.

3. Модели оценки параметров качества в проектах городского пассажирского транспорта / Н. В. Давидич, И. В. Чумаченко // International Scientific Conference Modern Transformation Economics and Managementin Era Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: BaltijaPublishing. –P. 318–

4. К вопросу планирования качества городского пассажирского транспорта / Н. В. Давидич // Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты : сборник тезисов междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 8–9 апреля 2016. – Екатеринбург : НАУ, 2016. – С. 7–8.

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

fstudents

Ми у соцмережах

Гімн Університету

nuue

На сайті 1578 гостей та користувачі відсутні