Гончарова Зоя Вікторівна, доцент кафедри
кандидат економічних наук, доцент

Основні дисципліни: Управління нерухомим майном, Менеджмент в міському господарстві і будівництві, Менеджмент в будівництві, Організація будівництва, Організація будівництва (спецкурс)

Наукові інтереси: сталий розвиток міст, регіонів; реформування і розвиток житлово-комунального господарства

 

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць:

Монографіі:

1. Гончарова З. В. Застосування стратегічного планування при реалізації регіональної політики в сфері реформування і розвитку житлово-комунального господарства // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій) : [колективна монографія]. Т.2. / за заг. ред. Т. О. Журавльової. – Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. – 370 с. – С. 107-118.

2. Гончарова З. В. Житлово-комунальне господарство в контексті просторового розвитку економіки територіальних утворень/ З. В. Гончарова // Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015; ISBN 978-83-62683-64-0 (Paper); pp.380, illus., tabs., bibls. – С. 46-55.

3. Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів : монографія / під заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім О. М. Бекетова, 2016. – 300 с.

Наукові статті:

1. Гончарова З. В. Исследование стратегии как базовой категории стратегического планирования / Г. В. Висоцька, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 248–254.
2. Гончарова З. В. Проблеми та перспективи залучення бізнесу до житлово-комунального господарства / Г. В. Висоцька, З. В. Гончарова // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2005. – 233 с. – С. 203 – 206.
3. Гончарова З. В. Благоприятные условия жизни населения – основа создания программ развития региона / Г. В. Висоцька, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.66.-К.: Техніка, 2005. – С. 208-212.
4. Гончарова З. В. Особливості та напрямки удосконалення організаційних структур управління житлово-комунального господарства регіону / Г. В. Висоцька, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.70.-К.: Техніка, 2006. – С. 176 – 179.
5. Гончарова З. В. Інвентаризація – основа упорядкування прав власності територіальної громади / Г. В. Висоцька, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.75.-К.: Техніка, 2007. – С. 368-371.
6. Гончарова З. В. Формування ринкових відносин у житлово-комунальному господарстві за допомогою договірних відносин / З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 187–192.
7. Гончарова З. В. Методи регіонального менеджменту в управлінні житлово-комунальним господарством / З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 84–89.
8. Гончарова З. В. Моніторинг як ефективний механізм управління реалізацією програм у сфері житлово-комунального господарства / В. Т. Семенов, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 14–23.
9. Гончарова З. В. Совершенствование управления устойчивым развитием крупных городов / В. Т. Семенов, М. К. Сухонос, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 394–400.
10. Гончарова З. В. Модель відбору керуючих компаній в процесі створення ринку житлово-комунального господарства / З. В. Гончарова, А. Л. Шаповалов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 87. – С. 120–126.
11. Гончарова З. В. Еволюційний погляд на розробку програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства регіону / В. Т. Семенов, В. М. Прасол, О. В. Димченко, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 96. – С. 546–551.
12. Гончарова З. В. Забезпечення реалізації інноваційно-інвестиційної складової програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства (на прикладі Харківського регіону) / З. В. Гончарова // Економічний простір : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 46. – С. 29–36.
13. Гончарова З. В. Ефективний власник житла як один з головних елементів формування механізму договірних взаємовідносин у сфері житлово-комунального господарства регіонів ) / З. В. Гончарова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 1(13). – С. 67–72.
14. Гончарова З. В. Формування конкурентного середовища в житлово-комунальному господарстві регіонів / З. В. Гончарова // Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький. – 2013. – № 1(18). – С. 157–161.

15. Гончарова З. В. Модернізація у контексті реформування та розвитку житлово-комунального господарства [Електронний ресурс] / З. В. Гончарова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4348

16. Гончарова З. В. Менеджмент якості в житлово-комунальному господарстві регіонів [Електронний ресурс] / З. В. Гончарова // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання – 2015. – № 5. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/5-2015/140.pdf

17. Гончарова З. В. Доцільність застосування проектного підходу органами місцевого самоврядування у сфері управління майном комунальної власністі [Електронний ресурс] / З. В. Гончарова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – №11. – С. 173-176 – Режим доступу : http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/11-2015/40.pdf

18. Гончарова З. В. Сучасні тенденції реформування системи управління житловим фондом в Украіні [Електронний ресурс]  / З. В. Гончарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. - №13, Ч.2. – С. 39-42.

19. Гончарова З. В. Специфіка застосування інструментарію управлінської діяльності в житлово-комунальному господарстві  / З. В. Гончарова // Вісник Одеського національного університету (Серія: Економіка). – 2015. – Т. 20, №3. – С. 171-174.

Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах:

1. Гончарова З. В. Моніторинг як ефективний механізм управління реалізацією програм у сфері житлово-комунального господарства / В. Т. Семенов, З. В. Гончарова // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конференции. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 177–181.
2. Гончарова З. В. Організаційно-економічні методи управління житлово-комунальним господарством в аспекті державної безпеки / З. В. Гончарова // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2008 р. – Х. : Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 73–75.
3. Гончарова З. В. Діяльність органів місцевого самоврядування в системі реформування житлово-комунального господарства регіонів / З. В. Гончарова // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : І міжнародна наук.-практ. конф. : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Том 4. – С. 69–70.
4. Гончарова З. В. Взаємодія учасників реформування і розвитку економічних відносин у системі житлово-комунального господарства регіонів / З. В. Гончарова // АЛЬЯНС НАУК: вчений вченому : IV міжнародна наук.-практ. конф. : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – Том 2. – С. 72–74.
5. Гончарова З. В. Управління проектами та програмами реформування і розвитку – запорука ефективної реалізації державної політики житлово-комунального господарства у регіонах / З. В. Гончарова // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. – Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х : ХНАГХ, 2010. – С. 37–39.
6. Гончарова З. В. Залучення бізнесу як шлях з удосконалення управління системою житлово-комунального господарства / З. В. Гончарова // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки : матеріали ІІІ міжнарод. наук.-практ. конф., 4-6 червня 2010 р. – Сімферополь : ВіТроПринт, 2010. – С.62–66.
7. Гончарова З. В. Формування механізму оптимальних взаємовідносин у сфері житлово-комунального господарства / З. В. Гончарова // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. – Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х. : ХНАМГ, 2010. – С. 411–415.
8. Гончарова З. В. Розвиток партнерських відносин органів місцевого самоврядування у системі житлово-комунального господарства / З. В. Гончарова // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку»; Харк. нац. акад.. міськ. гос-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 151-154.
9. Гончарова З. В. ОСББ як форма реалізації ефективного управління житловим фондом / З. В. Гончарова // Программа и тезисы докладов ХХХVI научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. – 2012. – 183 с. – часть 3: экономические науки. – С. 61-62.
10. Гончарова З. В. Моделі взаємодії в управлінні системою житлово-комунального господарства в регіонах / З. В. Гончарова // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 31травня-2 червня 2012 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2012. – 244 с. – С. 13-16.
11. Гончарова З. В. Формування конкурентного середовища в житлово-комунальному господарстві регіонів / З. В. Гончарова // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн [Текст]: матеріали міжнар. наук. конф., 5-7 листоп. 2012 р. – Д.: Національний гірничний університет, 2012. – Т. 1. – С. 28-30.
12. Гончарова З. В. Становлення економічної моделі розвитку житлово-комунального господарства в регіонах / З. В. Гончарова // Трансформація національних, регіональних та глобальних моделей розвитку : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 грудня 2012 р. – Таврійський економічний журнал. – 2012. – № 7. – С. 82–85.
13. Гончарова З. В. Деякі аспекти впливу глобальних тенденцій на реформування та розвиток житлово-комунального господарства / З. В. Гончарова // Пріоритети розвитку національної економіки в умовах глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 20 березня 2014 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 41-42.
14. Гончарова З. В. Дослідження питання ефективного управління комунальною власністю в сучасних умовах / З. В. Гончарова, Д.Ю. Рибніков // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку» (1-30 квітня 2014 р.). – Х.: ХНУГХ, 2014. – Режим доступу : http://cdo.kname.edu.ua/mod/resource/view.php?id=70713

15. Гончарова З.В. Аспекти розвитку висотного будівництва в великих містах України // Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2017 р.) – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 132 с. – С. 108-110.

Публікаціі в закордонних виданнях:

1. Гончарова З. В. Эволюционный взгляд на разработку программ реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Харьковского региона / В. Т. Семенов, О. В. Димченко, З. В. Гончарова //Вестник МАГ : информационно-аналитический журнал. – М., 2010. – № 7-8(29). – С. 110–111. Режим доступу : http://www.e-gorod.ru/documents/magazines/Vestnik29.htm
2. Гончарова З. В. Роль мониторинга в жилищно-коммунальном хозяйстве для обеспечения устойчивого развития региона / З. В. Гончарова // Устойчивое развитие : Международный журнал. – Болгария : ТУ-Варна. – 2014. – № 17. – С. 111–115.

Конспекти лекцій, методичні вказівки:

1. Тексти лекцій з курсу «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 – Менеджмент організацій, 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування за видами економічної діяльності)) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Сухонос М.К., Гончарова З.В. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 52 с.
2. Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 1201 (6.060102) - «Архітектура», спеціальності «Містобудування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Молчанова О.П., Гончарова З.В. – Х: ХНАМГ, 2012. – 78 с.
3. Тематика и методические указания к выполнению дипломных работ магистров (для студентов всех форм обучения специальности 8.18010013 «Управление проектами») / Харьк. нац. акад. город. хоз-ва; уклад.: Бабаев В.Н., Высоцкая Г.В., Виноградская О.М., Гайдученко С.А., Гончарова З.В., Запорожец А.В., Мельман В.А., Молодченко Т.Г., Молчанова О.П., Мущинская Н.Ю., Новикова М.Н., Старостина А.Ю., Сухонос М.К., Фесенко Т.Г. – Х.: ХНАГХ, 2013. – 37 с.
4. Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Управління нерухомим майном» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Молодченко Т.Г., Гончарова З.В. – Харків: ХНАМГ, 2013. – 58 с.
5. Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування / Хар.нац.універ. міськ.госп-ва; уклад.: Молодченко Т.Г., Гончарова З.В. – Харків: ХНАМГ, 2013. – 74 с.
6. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління нерухомим майном» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Молодченко Т.Г., Гончарова З.В. – Харків: ХНАМГ, 2013. – 25 с.
7. Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Управління нерухомим майном» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій / Хар. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: Молодченко Т.Г., Гончарова З.В. – Харків: ХНАМГ, 2013. – 79 с.
8. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування / Хар. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: Молодченко Т.Г., Гончарова З.В. – Харків: ХНАМГ, 2013. – 43 с.
9. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) / Хар. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: Гончарова З.В. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 20 с.
10. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). / Хар. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: Гончарова З.В. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 20 с.
11. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). / Хар. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: Гончарова З.В. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 25 с.
12. Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» для студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 / Хар. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: Молчанова О. П., Гончарова З.В. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 78 с.

 

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

fstudents

Ми у соцмережах

Гімн Університету

nuue

На сайті 1468 гостей та користувачі відсутні